Jan Paweł II
Zapisz się na newsletter
Regulamin
Lekcja Historii

Jan Paweł II

właściwie Karol Józef Wojtyła – papież i Suweren Państwa Watykańskiego, święty Kościoła katolickiego

(ur. 18.05.1920 r. w Wadowicach, zm. 02.04.2005 r. w Watykanie)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi! – Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki w Polsce w czerwcu 1979 r.

Nie ulega wątpliwości – Jan Paweł II to jedna z najbardziej wpływowych postaci XX wieku. Papież- Polak zapisał się w historii jako wybitny reformator Kościoła i mąż stanu, cieszący się szacunkiem nie tylko katolików, ale też przedstawicieli innych wyznań.

Nie ulega wątpliwości – Jan Paweł II to jedna z najbardziej wpływowych postaci XX wieku. Papież- Polak zapisał się w historii jako wybitny reformator Kościoła i mąż stanu, cieszący się szacunkiem nie tylko katolików, ale też przedstawicieli innych wyznań.

Ojciec Święty – pierwotnie znany jako Karol Wojtyła – urodził się w 1920 r., w niewielkiej miejscowości Wadowice nieopodal Krakowa. Wczesny okres dojrzewania i wiek nastoletni chłopca były naznaczone śmiercią najbliższych. Gdy Karol miał 9 lat, zmarła jego matka, natomiast 3 lata później – w grudniu 1932 r. – podobny los spotkał jego brata. Kolejne bolesne doświadczenia zbliżyły Wojtyłę do Boga, do którego modlił się on regularnie od lat dziecięcych – w małej izdebce domu rodzinnego przy ul. Kościelnej 7, nieopodal wadowickiego rynku (dziś w tym miejscu znajduje się muzeum poświęcone papieżowi).

W czasach gimnazjalnych Wojtyła przystąpił do kółka ministranckiego, wówczas też zaczął przejawiać głębsze zainteresowanie teatrem. Jako aspirujący aktor i literat, przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok później wybuchła wojna, która pokrzyżowała plany edukacyjne Karola. W 1941 r. w jego życiu miał miejsce kolejny osobisty dramat – śmierć ojca.

Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle – w 1942 r. Przez krótki okres czasu młodzieniec był zmuszony pracować fizycznie, jako robotnik zakładów chemicznych i kamieniołomów. Jeszcze w tym samym roku wstąpił jednak do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia teologiczne. Jak sam przyznał po latach, okrucieństwa wojny i poczucie społecznej niesprawiedliwości sprawiły, że odkrył w sobie powołanie i poczucie posłannictwa duchowego.

Od końca wojny przyszły papież udzielał się aktywnie jako pedagog i wykładowca. W 1946 r. został wyświęcony na księdza. Był to początek jego błyskotliwej kariery duchownej. Niezwykła erudycja (jako 28-latek Wojtyła uzyskał doktorat z teologii), głęboka wiara i zwykła ludzka życzliwość, przysparzały mu licznych sympatyków. W 1958 r. otrzymał sakrę biskupią, 6 lat później nominowano go na arcybiskupa metropolitę krakowskiego, a w 1967 r. został odznaczony biretem kardynalskim.

Kardynał Wojtyła brał udział w dwóch konklawe w 1978 r. Kluczowe okazało się dla niego to drugie – po niespodziewanej śmierci Ojca Świętego Jana Pawła I. 16 października, w trzecim dniu obrad około godziny siedemnastej, Wojtyła niespodziewanie został wybrany na papieża, przyjmując imię Jana Pawła II. Wybór nieznanego duchownego z Europy Wschodniej (był on pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem) zaszokował światową opinię publiczną. Wielu doszukiwało się tu motywu politycznego. Papież zza Żelaznej Kurtyny stanowił bowiem dobrą przeciwwagę dla szerzącej się tam władzy komunistycznej.

Jan Paweł II, dzięki swoim niekonwencjonalnym metodom, otwartości i dużej dynamice działania, szybko pokazał, że jest osobą wprost stworzoną do sprawowania tak ważnego stanowiska. Jako głowa Kościoła katolickiego i państwa watykańskiego, zapoczątkował kontynuowaną po dziś dzień tradycję wizyt duszpasterskich w różnych zakątkach świata. Dość powiedzieć, że Papież- Polak to jeden z największych podróżników współczesnego świata – łącznie odwiedził ponad 900 miejscowości, w 130 różnych państwach w trakcie 104 pielgrzymek! Ośmiokrotnie przybył również do Polski – po raz pierwszy w czerwcu 1979 r., kiedy to odprawił słynną mszę na warszawskim pl. Zwycięstwa (dzisiejszy pl. Piłsudskiego), będącą dowodem solidarności z uciskanymi przez reżim komunistyczny Polakami.

13 maja 1981 r. całym światem wstrząsnęła wiadomość o zamachu na życie papieża. Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeda Ali Agce. Ojciec Święty przebaczył swojemu oprawcy, odwiedzając go w więzieniu. Mimo to, stan zdrowia papieża stopniowo się pogarszał – przede wszystkim przez rozwijającą się chorobę Parkinsona.

W 2002 r. Papież-Polak po raz ostatni odwiedził ojczyznę. Jego ostatnia zagraniczna pielgrzymka miała miejsce 2 lata później – we Francji. Od tego momentu ciężko schorowany biskup Rzymu coraz rzadziej udzielał się publicznie. W marcu 2005 r., w wyniku niewydolności wielonarządowej, Ojciec Święty znalazł się na łożu śmierci. Zmarł 2 kwietnia 2005 o godzinie 21:37. Pochowano go 6 dni później w Grotach Watykańskich. Od 2011 szczątki papieża spoczywają w kaplicy św. Sebastiana bazyliki św. Piotra.

Krótko po śmierci Jana Pawła II podjęto starania o jego beatyfikację. Procesem beatyfikacyjnym kierował Ojciec Święty Benedykt XVI. Papież- Polak uzyskał tytuł błogosławionego 1 maja 2011 r. Trzy lata później, 27 kwietnia 2014 r., już za pontyfikatu papieża Franciszka, Jan Paweł II został kanonizowany. Tym samym trafił w poczet świętych Kościoła katolickiego w rekordowo szybkim tempie – zaledwie 9 lat od momentu zgonu.

Czy wiesz, że… ?

 • W latach młodzieńczych Karol Wojtyła był zapalonym kibicem piłki nożnej. Jego ulubionym klubem była Cracovia Kraków.
 • Drugą młodzieńczą pasją papieża były... kremówki. Do dziś w Wadowicach kwitnie handel tymi ciastkami.
 • W 1941 r. Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny – konspiracyjną scenę teatralną o charakterze narodowo-katolickim. Przyszły papież udzielał się tam jako aktor.
 • Poza działalnością sceniczną, Karol Wojtyła pisywał dzieła literackie i poetyckie. Specjalizował się w poezji metafizycznej. Do jednego z jego najwcześniejszych dzieł należy zbiór wierszy Renesansowy psałterz (1939; wydany w 1999).
 • W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II kanonizował 482 osoby, w tym dziewięciu Polaków.
 • Jan Paweł II jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 motu proprio i tysięcy listów wystosowanych z różnych okazji, istotnych dla życia Kościoła katolickiego.
 • Z inicjatywy Ojca Świętego opracowano Kodeks Prawa Kanonicznego, Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła.
 • W 1985 papież zainicjował Światowe Dni Młodzieży. W 2016 r. ich gospodarzem są krakowskie Łagiewniki.
 • W latach 80-tych, w czasach Solidarności i stanu wojennego, na pl. Zwycięstwa – w miejscu gdzie papież odprawił swoją pierwszą mszę w Polsce – układano kwiatowe krzyże. Władze Warszawy, chcąc ukrócić ten proceder, zadecydowały o ogrodzeniu placu i rozpoczęciu niekończących się prac remontowych. Obecnie, msza papieska z 1979 r. jest upamiętniona symboliczną tablicą wmurowaną w powierzchnię placu. W 2009 r. umieszczono tam również pamiątkowy krzyż.
 • Przy ul. Wiślanej 2 w Warszawie, naprzeciwko Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, znajduje się dom Sióstr Urszulanek. To w tym miejscu przebywał kardynał Wojtyła tuż przed podróżą na konklawe w 1978 r., kiedy to został wybrany na papieża.

 

Czytaj więcej >

actually Karol Józef Wojtyła – pope and head of the Holy See, a saint of the Roman Catholic church
(born on 18.06.1920 in Wadowice, died on 02.04.20015 in Vatican)

Let your Spirit descend and renew the face of the earth, this earth! - John Paul II during his first pilgrimage to Poland in June 1979.

There is no doubt - Pope John Paul II is one of the most influential figures of the twentieth century. The Polish Pope went down in history as an outstanding church reformer and statesman, respected by not only Catholics, but also representatives of other faiths.

The Holy Father - originally known as Karol Wojtyła - was born in 1920 in the small town of Wadowice near Kraków. His early puberty and teenage years were marked by the death of the boy's family. When Karol was 9 years old, his mother died and three years later - in December 1932 the same fate met his brother. All these painful experiences moved Wojtyła closer to the God to whom he prayed regularly since childhood - in a small room of hi family house at number 7 on Kościelna street, near Wadowice market (today this site is a museum devoted to the Pope).

In his junior high days, Wojtyła became an altar boy and also began to exhibit a deeper interest in theatre at that time. As an aspiring actor and writer, he moved to Kraków, where he began his studies at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University. A year later, the war broke out, which interfered with Karol's educational plans. In 1941 another another personal tragedy befell Karol - the death of his father.

Wojtyła's parting from the theatre happened suddenly - in 1942. For a short period of time the young man was forced to work physically as a labourer in chemical plants and quarries. However later that same year, he joined a secret Metropolitan Seminary in Kraków and began studying theology. As he admitted years later, the horrors of war and a sense of social injustice made him discover his calling and a sense of spiritual mission.

Since the end of war, the future pope actively worked as a teacher and lecturer. In 1946 he became an ordained a priest. It was the beginning of his brilliant career as a spiritual leader. His outstanding erudition (as a 28-year-old Wojtyła received his doctorate in theology), deep faith and simple human kindness, brought him many supporters. In 1958 he was ordained a bishop, six years later, he was nominated Archbishop and Metropolitan of Kraków, and in 1967 was awarded the cardinal's biretta.

Cardinal Wojtyła participated in the two conclaves in 1978. The second one was a life-changing event for him - after the sudden death of Pope John Paul I on October 16, on the third day of the conclave around five in the afternoon, Wojtyła was unexpectedly elected pope, taking the name John Paul II. The choice of an unknown priest from Eastern Europe (he was the first non-Italian Bishop of Rome elected in 455 years) shocked the world public opinion. Many looked for political motives in this decision. A pope from behind the Iron Curtain, provided a good counterbalance to the communist regime's dictate there.

John Paul II, thanks to his unconventional methods, openness and highly dynamic actions, quickly showed that he was a person created exactly to exercise such an important position. As the head of the Catholic Church and the Vatican State, he initiated, continued to this day, a tradition of pastoral visits in different parts of the world. Suffice to say that the Polish Pope was one of the greatest travellers of modern history - he visited more than 900 places in 130 different countries during his 104 pilgrimages! He visited Poland a total of eight times - the first time in June 1979 when he celebrated a famous mass at Warsaw's Plac Zwycięstwa (Victory Square today Piłsudskiego Square), which was a sign of solidarity with the Poles oppressed by the communist regime.

May 13, 1981: the world was rocked the news of the assassination attempt on the life of the Pope. John Paul II was shot by Turkish gunman Mehmet Ali Agca. Pope forgave his would be assassin, visiting him in prison. Despite this, the state of health of the Pope gradually worsened - mainly due to the progressing Parkinson's disease.

In 2002 the Polish Pope visited the country for the last time. His last foreign pilgrimage took place two years later - to France. From that moment, the badly ailing Bishop of Rome appeared in public less and less frequently. In March of 2005 as a result of a multiple organ failure, the Holy Father found himself on his deathbed. He died on April 2, 2005 at 9:37pm. He was buried six days later in the Vatican Grottoes. Since 2011, the Pope remains rest in the chapel of St. Sebastian in St. Peter's Basilica.

Shortly after the death of John Paul II, efforts were undertaken to beatify him. The process of beatification was led by the Holy Father Benedict XVI. The Polish Pope earned the title of the Blessed on 1 May 2011. Three years later, on April 27, 2014, under Pope Francis, John Paul II was canonized. Thus he became the quickest canonised saint in the Roman Catholic church – in just nine years since his death.


Do you know?

 • In his youth, Karol Wojtyła was an avid football fan. His favourite club was Cracovia Kraków.
 • Another youthful passion pope were ... cream cakes. To this day in Wadowice there is a flourishing trade in these cakes.
 • In 1941 Wojtyła and his friends founded Teatr Rapsodyczny – an underground theatre with a national-Catholic character. The future Pope volunteered there as an actor.
 • In addition to his stage work, Karol Wojtyła wrote literary and poetic works. He specialized in metaphysical poetry. One of his earliest works include a collection of poems Renesansowy psałterz (Renaissance Psalter 1939; published in 1999).
 • During his pontificate, John Paul II canonized 482 people, including nine Poles.
 • John Paul II wrote 14 encyclicals, 15 apostolic exhortations, 13 apostolic constitutions, 45 apostolic letters, 29 motu proprio and thousands of letters written on different occasions, essential for the life of the Catholic Church.
 • On the initiative of the Holy Father a Code of Canonical Law, Code of Canons of the Eastern Churches, the Catechism of the Catholic Church and the Compendium of the Social Doctrine of the Church were developed.
 • In 1985 the pope initiated World Youth Day. In 2016 they are to be hosted by Kraków's Łagiewniki Sanctuary.
 • In the eighties, in the days of Solidarity and martial law, floral crosses were regularly laid out in the Victory Square - the place where the Pope celebrated his first Mass in Poland. Warsaw authorities, in order to put an end to this practice, decided to fence the square in and began endless renovations. Today, the papal Mass of 1979 is commemorated with a symbolic plaque laid in the surface of the square. In 2009 a memorial cross was also placed in the square.
 • Number 2 at Wiślana street in Warsaw, in front of the Warsaw University Library, is the house of the Ursuline Sisters. Cardinal Wojtyła stayed here shortly before travelling to the conclave in 1978, the time when he was elected pope.
Read more >

OFERTY SPECJALNE