Święta Faustyna Kowalska
Zapisz się na newsletter
Regulamin
Lekcja Historii

Święta Faustyna Kowalska

właściwie Helena Kowalska – zakonnica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, święta Kościoła Katolickiego

(ur. 25.08.1905 r. w Głogowcu, zm. 05.10.1938 r. w Krakowie)

O, jak dobrze jest żyć pod posłuszeństwem, żyć w świadomości, że wszystko, co czynię, jest miłe Bogu – z Dzienniczka św. Faustyny

Życie Faustyny Kowalskiej od najmłodszych lat nie było usłane różami. Przyszła święta – wychowana w ubóstwie, wraz z dziewięciorgiem rodzeństwa – zakończyła naukę po trzech klasach szkoły elementarnej i podjęła pracę jako służąca w domach zamożnych rodzin.

Regularne modlitwy i poczucie powołania pomagały przetrwać Faustynie ciężkie chwile. Przełom w jej życiu duchowym stanowiło objawienie – wizja cierpiącego Chrystusa – jakiej doświadczyła w 1925 r. Uznając to za znak, młoda jeszcze, dwudziestoletnia dziewczyna postanowiła wstąpić do zakonu.

Znalezienie odpowiedniego miejsca okazało się zadaniem niełatwym – nikt nie chciał przyjąć skromnej służącej uważając, że nie jest ona gotowa na życie zakonne. Ostatecznie Faustynę przyjęto do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Wcześniej jednak musiała ona zapracować na skromną wprawkę, przez rok pracując w kuchni domu dla starszych i chorych sióstr.

W czasie trzynastoletniej służby duszpasterskiej siostra Faustyna Kowalska odwiedziła wiele miast w różnych zakątkach kraju. Doznawała też kolejnych objawień. Swoje niezwykłe doświadczenia postanowiła spisywać. W ten sposób powstało jej dzieło, znane jako Dzienniczek.

Jedno z najważniejszych nawiedzeń siostry Faustyny miało miejsce 22 lutego 1931 r. Syn Boży zlecił jej wówczas namalowanie obrazu Miłosierdzia Bożego (znanego dziś pod nazwą Jezu ufam Tobie). Obraz wykonał, według wskazań zakonnicy, malarz Eugeniusz Kazimirowski. Motyw obrazu był wielokrotnie powielany, a dziś możemy go spotkać w niemal każdym polskim kościele.

Z czasem, wizje związane z kultem Miłosierdzia Bożego zaczęły nawiedzać Faustynę coraz częściej. Zakonnica stała się orędowniczką kultu miłosiernego, a przekazywane przez nią wskutek objawień instrukcje doprowadziły do ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego, obchodzonego rokrocznie w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Siostra Faustyna zmarła w 1938 r., w wieku zaledwie 33 lat. Pochowano ją na cmentarzu zakonnym w krakowskich Łagiewnikach. Przyczyną śmierci była przewlekła gruźlica oraz nawracające problemy z układem pokarmowym.

Życie zakonnicy było naznaczone mistycyzmem, nie tylko za sprawą licznych objawień, ale także przez przypisywane jej uzdrowienia oraz inne cuda, takie jak czytanie w myślach czy dary proroctwa i bilokacji. Faustyna podobno posiadała również stygmaty.

Tuż po wojnie rozpoczęto starania o beatyfikację Faustyny Kowalskiej. Cel udało się osiągnąć dopiero w 1993 roku. Siedem lat później nastąpiła kanonizacja błogosławionej Faustyny. Obu uroczystościom – beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej, przewodził papież Jan Paweł II.

Czy wiesz, że… ?

  • Wizje siostry Faustyny są kwestionowane przez naukowców. Wielu z nich dopatruje się w nawiedzeniach zakonnicy zwykłych halucynacji, a nawet przejawów choroby psychicznej, zwanej cyklofrenią.
  • Św. Faustyna Kowalska to postać niezwykle ważna dla całego świata katolickiego. Nabożeństwo ustanowione przez św. Faustynę wiąże się z kultem Miłosierdzia Bożego, uznawanego za dopełnienie aktu stworzenia.
  • 5 października, w dzień śmierci św. Faustyny, we wszystkich kościołach w Polsce odbywają się wspominki poświęcone jej intencji.
  • Kult Miłosierdzia Bożego cieszy się dużą popularnością w Polsce i zagranicą. Co roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy do krakowskich Łagiewnik – w miejsce pochówku świętej – przybywa ok. milion pielgrzymów z całego świata.

 

Czytaj więcej >

actually Helena Kowalska - a nun of the Sisters of Our Lady of Mercy, holy Catholic Church
(born on 08.25.1905 in Głogowiec, died on 10.05.1938 in Kraków)

Oh, how good it is to live obediently, to live in the awareness that everything I do is pleasing to God - the Diary of St. Faustina

From the early age, the life of Faustina Kowalska was not a bed of roses. The future saint - brought up in poverty, with nine siblings – finished her education after three years of elementary school and took a job as a maid in the homes of wealthy families.

Regular prayer and a sense of calling helped Faustina to survive hard times. A breakthrough in her spiritual life came in form of a revelation - a vision of the suffering Christ - which she experienced in 1925. Recognizing this as a sign, a still young, twenty-year girl decided to enter the Order.

Finding a suitable location turned out to be no easy task - no one wanted to accept the humble servant believing that she is not ready for the monastic life. Faustina was finally admitted to the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy in Warsaw. Before that, however, she had to earn for her upkeep, working for a year in the kitchen of the house for the elderly and sick sisters.

During her thirteen years of monastic service, Sister Faustina Kowalska visited many cities in different parts of the country. She was experiencing new revelations as well. She decided to record her extraordinary experiences which culminated in her work, known as the Diary.

One of Faustina's most important revelations took place on 22 February 1931. The Son of God commissioned her to paint an image of the Divine Mercy (now known under the name of Jesus, I trust in You). The painting was created by a painter Eugene Kazimirowski, who was chosen by the nun. The main theme of the image was reproduced many times, and today it can be found in almost every Polish church.

With time, visions associated with the cult of Divine Mercy began to haunt Faustina more often. The nun became the advocate of the cult of mercy and the instructions passed by her as a result of the revelations led to establishing the Feast of Divine Mercy, celebrated annually on the first Sunday after Easter.

Sister Faustina died in 1938 at the age of just 33 years. She was buried at the convent cemetery in Krakow's Lagiewniki. The cause of death was chronic tuberculosis and recurrent problems with the digestive system.

Life of the nun was marked by mysticism, not only because of the many revelations, but also by healing attributed to her and other miracles, such as mind reading or gifts of prophecy and bi-location. Faustina reportedly also had the stigmata.

The process of beatification of Faustina Kowalska began after the war. This goal was achieved only in 1993. Seven years later it finished with the canonization of Blessed Faustina. Both ceremonies - beatification and canonization, were led by Pope John Paul II.

Do you know?

  • Visions of Faustina are being questioned by scientists. Many of them see the nun's visitations as ordinary hallucinations, and even symptoms of mental illness, called cyclophrenia.
  • St. Faustina Kowalska is a very important figure for the whole Catholic world. The service established by St. Faustina is associated with the cult of Divine Mercy, considered as a complement of the act of creation.
  • On October 5, the day of St. Faustina's death, memorial masses dedicated to her are held in all the churches in Poland.
  • The cult of Divine Mercy is very popular in Poland and abroad. Every year on the first Sunday after Easter about one million pilgrims from around the world arrive in Łagiewniki, the location of her tomb.
Read more >

OFERTY SPECJALNE