Michał Urbaniak
Zapisz się na newsletter
Regulamin
Lekcja Historii

Michał Urbaniak

muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer

(ur. 22.01.1943 r. w Warszawie – ...)

Jak ktoś ma talent, to szkoła mu nie zaszkodzi, nauczy czytania i pisania nut. Ale muzyki nie nauczy. Przy muzyce rytmicznej rzemiosło jest przydatne, ale tylko w niewielkim stopniu. Bardziej potrzebne są serce, dusza, talent i pasja – Michał Urbaniak w wywiadzie
z 2013 r.

Michał Urbaniak nie ma w sobie nic ze stereotypowego jazzmana. Nie jest czarnoskóry, nie pochodzi z Ameryki i nie nosi charakterystycznego jazzowego kapelusza. Posiada za to niesamowite umiejętności, dzięki którym zyskał sławę nie mniejszą, niż muzycy z Nowego Orleanu.

Pierwszą styczności z jazzem miał Urbaniak już w czasach licealnych. Związał się wówczas z dixielandowym zespołem Tiger Rag. Samodzielnie nauczył się gry na saksofonie. Tajniki gry na skrzypcach zgłębił podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

W 1961 r. Urbaniak zadebiutował przed szeroką publicznością, uczestnicząc w jednym z najstarszych w Europie festiwali jazzowych, warszawskim Jazz Jamboree. Pochlebne recenzje pomogły muzykowi nawiązać więcej kontaktów i rozwinąć swoją karierę. W 1962 r. występował na amerykańskich festiwalach w Newark i Waszyngtonie, a w latach 1965-68 intensywnie koncertował na Starym Kontynencie, głównie w krajach skandynawskich. Całe lata sześćdziesiąte to okres współpracy Urbaniaka z wieloma zespołami i uznanymi polskimi artystami. W latach 1962-64 muzyk grał m.in. w Kwintecie Krzysztofa Komedy.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych jazzman założył autorski zespół – Grupę Michała Urbaniaka. Nagrał z nim swój pierwszy, wysoko oceniony zagraniczny album Parathyphus B. W maju 1973 r. Urbaniak zagrał pożegnalny koncert przed polską publicznością, decydując się wspólne z żoną, wokalistką jazzową Urszulą Dudziak, na stały wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

W USA muzyk podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią Columbia. Kolejne wydane płyty (m.in. Super Constellation, Atma, Fusion III) zapoczątkowały pasmo amerykańskich sukcesów Urbaniaka. W latach 1975-89 prowadził on swój kolejny zespół – The Michal Urbaniak Fusion, z którym koncertował w wielu znanych klubach jazzowych (Village Vanguard czy Village Gate), salach koncertowych (Carnegie Hall) i na największych festiwalach amerykańskich i europejskich. Wśród współpracujących z Urbaniakiem muzyków znajdowały się takie gwiazdy muzyki jazzowej, jak Lenny White, Ron Carter czy Miles Davis.

W 1986 r., po trzynastu latach nieobecności, Urbaniak pojawił się w Polsce, występując na Jazz Jamboree. Od tego momentu utrzymuje regularne kontakty z krajem, zaszczycając swoją obecnością wiele imprez muzycznych.

W 2012 r. muzyk zadebiutował jako aktor w filmie Mój Rower, w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Za rolę Włodzimierza otrzymał Orła – Polską Nagrodę filmową w kategorii odkrycie roku.

Czy wiesz, że… ?

  • W 1965 r., na samym początku swojej muzycznej kariery, Urbaniak wystąpił w dokumentalnym filmie Jazz aus Polen, zrealizowanym przez Joachima Berendta dla telewizji zachodnioniemieckiej.
  • Michał Urbaniak zajmuje się również komponowaniem do spektakli teatralnych i filmów. W 1999 r. otrzymał nagrodę za kompozycję do filmu Krzysztofa Krauzego pt. Dług, a w 2002 r. za muzykę do Edenu Andrzeja Czeczota.
  • Urbaniak to laureat wielu nagród w plebiscytach polskich i zagranicznych pism muzycznych, takich jak Jazz, Down Beat czy Jazz Forum.

 

Czytaj więcej >

jazz musician, composer and music arranger
(born on 01.22.1943 in Warsaw)

If someone has talent, school won't hurt him, but will teach him to read and write notes. But it won't teach him music. In rhythmic music a good craft is useful, but only slightly. What is needed more are needed heart, soul, talent and passion - Michal Urbaniak in an interview with 2013.

Michal Urbaniak has nothing in him from the stereotypical jazz musician. He is not black, nor from America, and doesn't wear a distinctive jazz hat. What he does have, are amazing abilities that gained him no less fame than musicians from New Orleans.

Urbaniak's first contact with jazz happened in the days of high school. It was at that time that he joined a dixieland band Tiger Rag. He learned to play the saxophone on his own. And during his studies at the State Higher School of Music in Warsaw he learned and mastered the secrets of the violin.

In 1961 Urbaniak made his debut in front of a large audience, participating in one of the oldest jazz festivals in Europe, the Warsaw Jazz Jamboree. Favourable reviews of the musician helped him establish more contacts and develop his career. In 1962 he performed during American festivals in Newark and Washington, and in 1965-68 he toured extensively around the Old Continent, mainly in the Nordic countries. For Urbaniak, the whole sixties was a period of cooperation with many bands and recognized Polish artists. In the years 1962-1964 he played in a musician Quintet of Krzysztof Komeda.

At the turn of the sixties and seventies the jazz musician founded his own ensemble - Michal Urbaniak Group. Together with them he recorded his first internationally acclaimed album, Parathyphus B. In May of 1973 Urbaniak played a farewell concert before the Polish audience, deciding together with his wife, jazz vocalist Urszula Dudziak, on a move to the United States.

In the US, the musician signed a record contract with Columbia. Subsequently issued albums (including Super Constellation, Atma, Fusion III) began the string of American successes for Urbaniak. In the years 1975-1989 he led his next band - The Michal Urbaniak Fusion, which performed in many well-known jazz clubs (Village Vanguard and Village Gate), concert halls (Carnegie Hall) and the largest American and European festivals. Cooperating with Urbaniak were such jazz stars as Lenny White, Ron Carter and Miles Davis.

In 1986 after thirteen years of absence, Urbaniak appeared in Poland, performing at Jazz Jamboree. From this point, he maintains regular contact with the country, appearing at many musical events.

In 2012 the musician made his debut as an actor in the film Mój Rower (My Bicycle), directed by Piotr Trzaskalski. For the role of Włodzimierz he received Orzeł (the Eagle) - Polish Film Award for Discovery of the Year.

 

Do you know?

  • In 1965, at the beginning of his musical career, Urbaniak appeared in a documentary film Jazz aus Polen, produced by Joachim Berendt for West German television.
  • Michal Urbaniak is also involved in composing for theatre and movies. In 1999 he received an award for the score of Krzysztof Krauze's film Dług (The Debt) and in 2002 for the music to Eden by Andrzej Czeczot.
  • Urbaniak is a recipient of many awards in Polish and foreign music magazines polls, such as Jazz, Down Beat and Jazz Forum.
Read more >

OFERTY SPECJALNE