Świętokrzyski Bridge
Newsletter Sign-Up
Terms and Conditions

Kochani Goście, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia nasz obiekt zawiesił działalność do odwołania.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i mamy nadzieję, że zobaczymy się wkrótce!

Dear guests, in accordance with the new Regulation of the Minister of Health, our hostel has suspended operations until further notice.
We wish you a lot of health and hope to see you soon!

History lesson

Świętokrzyski Bridge

suspended road bridge over the Vistula River, opened on 6.10.2000.

In the eighties, Warsaw was experiencing a significant rise in automobile traffic. Hundreds of thousands of cars driven in the capital were overwhelming the existing road infrastructure, leading to sudden overburdens. A similar fate befell one of the most representative of Warsaw crossings – the Poniatowski Bridge, which had to be closed to undergo a major renovation.

Decommissioning Poniatoszczak meant terrible traffic gridlock. The communist authorities had thus decided to build a temporary bridge in the area between Zajęcza and Tamka streets, connecting Warsaw's Powiśle settlement with Praga Północ district. The investment was completed in just one hundred days (from April to June 1985), with the help of the military. The new crossing was a temporary Bailey bridge, and due to the close proximity of the monument of the Warsaw Mermaid was given the name of the Syreny Bridge (Mermaid Bridge).

The temporary nature of Syreny Bridge turned out to last for years. It served Varsovians until the end of the nineties, when the city authorities decided to build a new bridge in this place. This idea was connected with other planned investments - construction of university campus in Powiśle and the expansion of the port area of Praga district on the other side of the Vistula. These investments were never realized, but the bridge was built, and its official opening took place on 6.10.2000.

Świętokrzyki Bridge (Holy Cross Bridge), the name coming from a nearby Świętokrzyska street, was the first suspended cable bridge in the capital. Its construction is supported on one characteristic pylon projecting vertically above the road surface.

To this day the bridge is not intensively used, in fact it is the most rarely used bridge in Warsaw. It is not used by vehicles transiting Warsaw, nor is it used by trams. Recently however, bicycle paths were installed on the bridge.

Do you know?

  • At the top of ninety meter bridge pylon a remote-controlled television camera TVP was installed, broadcasting live footage of the Vistula panorama of Warsaw.
  • In the vicinity of the bridge there are important tourist attractions – statue of the Warsaw mermaid and the Copernicus Science Centre.
  • Approximately 4-5% of the annual bridge traffic in Warsaw goes through Świętokrzyski Bridge.
Read more >

drogowy most podwieszany na Wiśle, otworzony 6.10.2000 r.

W latach osiemdziesiątych minionego wieku Warszawa przeżywała prawdziwe transportowe oblężenie. Setki tysięcy aut jeżdżących po stolicy nadwyrężało istniejącą infrastrukturę drogową, prowadząc do jej gwałtownych przeciążeń. Podobny los spotkał jedną z najbardziej reprezentacyjnych warszawskich przepraw – most Poniatowskiego, który trzeba było zamknąć i poddać generalnemu remontowi.

Wyłączenie z ruchu Poniatoszczaka oznaczało duży paraliż komunikacyjny. Władze PRL podjęły więc decyzję o wybudowaniu mostu tymczasowego, w rejonie ulic Zajęczej i Tamki, łączącego warszawskie osiedle Powiśle z dzielnicą Praga Północ. Inwestycję zrealizowano w zaledwie sto dni (od kwietnia do czerwca 1985 r.), korzystając z pomocy wojska. Nowa przeprawa posiadała składaną konstrukcję saperską, a z uwagi na bliskie sąsiedztwo pomnika warszawskiej syrenki nadano jej nazwę mostu Syreny.

Tymczasowość mostu Syreny okazała się trwać latami. Służył on warszawiakom aż do końca lat dziewięćdziesiątych, kiedy to władze miasta postanowiły o wybudowaniu w tym miejscu przeprawy z prawdziwego zdarzenia. Pomysł ten wiązał się z innymi planowanymi inwestycjami – wybudowaniem miasteczka akademickiego na Powiślu oraz rozbudową terenów Portu Praskiego po drugiej stronie Wisły. Inwestycji tych ostatecznie nie zrealizowano, most jednak powstał, a jego oficjalne otwarcie nastąpiło 6.10.2000 r.

Most Świętokrzyski – bo taką nazwę zyskał od znajdującej się w pobliżu ul. Świętokrzyskiej – to pierwszy podwieszany most w stolicy. Jego konstrukcja jest oparta na charakterystycznym pylonie, wystających pionowo ponad powierzchnię drogi.

Przeprawa po dziś dzień nie jest zbyt intensywnie wykorzystywana – jest to najrzadziej używany warszawski most. Nie odbywa się tu ruch tranzytowy, nie jeżdżą również tramwaje. Niedawno do użytku oddano za to ścieżki rowerowe.

Czy wiesz, że… ?

  • Na szczycie dziewięćdziesięciometrowego mostowego pylonu umieszczono zdalnie sterowaną kamerę telewizyjną TVP, nadającą obraz nadwiślańskiej panoramy Warszawy.
  • W okolicach mostu znajdują się ważne atrakcje turystyczne – pomnik warszawskiej syrenki oraz Centrum Nauki Kopernik.
  • Most Świętokrzyski generuje rocznie ok. 4-5% mostowego ruchu samochodowego w Warszawie.

 

Czytaj więcej >

SPECIAL OFFERS